top of page

Blendify utvecklar kursen Diplomerad hållbarhets- och miljösamordnare.

Blendify Learning utvecklar just nu en utbildning på miljö och hållbarhetsområdet. Vi upplever ett behov av det i marknaden. Iden är att knyta ihop den strategiska delen med den praktiska, och här tror vi fördjupad kunskap är nyckeln till att praktisk kunna implementera ett miljöarbete som kan göra skillnad på riktigt. Vad tror du?


Målet är att utveckla en e-learning, som vi valt att kalla Diplomerad Hållbarhets- och miljösamordnare. En e-elearning, uppbackad med ämnesexperter som stöttar vid behov genom utbildningen genom webinar och mejl mm.


Vi har tidigare framgångsrikt genomfört utveckling i samverkan med testpiloter som går utbildningen. Ett sätt som möjliggör utveckling direkt utifrån feedback från målgruppen. Nu gör vi detta igen, där ditt företag har möjlighet att vara med. Piloten startar i maj och slutar innan innan semesterperioden.


Tanken är att under en period om 3 månader ge deltagarna kursen löpande, dvs utbildningsmoduler ges i takt med att de blir klara, där en del av utbildningsprogrammet är klart redan vid start.


Målgruppen för kursen är primärt kvalitetspersonal, KMA och miljöhandläggare men även ledningspersoner generellt, tänker vi oss. Det kan handla om både ny personal men även personal med längre erfarenhet som skulle tjäna på mer kunskap på miljöområdet. På en praktisk nivå, utifrån en strategisk förståelse.


Längre ner hittar du mål, syfte och planerat innehåll. Är du intresserad av att delta som testpilot, anmäl intresse på info@blendifylearning.com


Frågor, ring eller mejl oss!


Diplomerad Hållbarhets- och miljösamordnare


Mål och syfte


Syfte:

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om hållbarhetsfrågor, strategier och hur praktisk miljösamordning fungerar vid ny och ombyggnation inom byggnads-, anläggningsbranschen samt fastighetsbranschen.


Mål. Kunskaperna kan användas inom olika branscher som vill bygga, renovera eller genomföra större lokalförändringar.

  • Deltagarna förvärvar förståelse för sambandet mellan teknik, människa och miljö samt grunder i hållbarhetsstrategier och miljöteknik.

  • Deltagarna erhåller kunskap om och insikt i hur en attraktiv miljö- och hälsofrämjande samt socialt ansvarstagande organisation skapas genom övergripande hållbarhetsstrategier, god miljösamordning där arbetsmiljö- och miljöansvar samt krav efterföljs.

  • Att deltagarna har fått fördjupad kunskap om den terminologi, lagstiftning och styrmedel som används inom miljöområdet (t.ex. miljöledningssystemet ISO 14001, CSR, Sveriges Miljömål, EU taxonomi, IPCC klimatrapporter, FN Globala mål för hållbar utveckling)

Avsnitt 1 Hållbarhet, globala miljömål, klimatförändringar

Avsnitt 2 Nationella miljömål

Avsnitt 3 Organisationers, beställares miljömål och krav

Avsnitt 4 Miljölagstiftningen, lokala lagstiftningar, miljöledningssystem

Avsnitt 5 Projekt hållbarhetsstrategier, miljöplan, riskbedömningar

Avsnitt 6 Avfallshantering, farligt avfall

Avsnitt 7 Kemikalier, materialval, klassning , dokumentation etc

Avsnitt 8 Vatten, hantering av dagvatten, länsvatten, processvatten

Avsnitt 9 Masshantering, hantering av förorenad mark

Avsnitt 10 Buller, vibrationer. Luftljud och stomljud.

Avsnitt 11 Energi. Klimatkalkyler.

Avsnitt 12 Transporter, fordon, maskiner, luftföroreningar.

Avsnitt 13 Fornlämningar, kulturhistoriska byggnader.

Avsnitt 14 Miljökontrollprogram och socialt ansvarstagande.

Avsnitt 15 Miljösamordnarens uppgift. Miljöinfo.

Avsnitt 16 Hållbart byggande, miljöklassning, miljöberäkningar.Comments


bottom of page