top of page

Diplomerad hållbarhets- och miljösamordnare - en unik möjlighet.

16 moduler som stärker dig kunskapsmässigt och ger dig verktygen i form av mallar, checklistor och referensmaterial. Vi har skapat en kurs med ambitionen att du ska kunna göra jobbet.
 • Avsnitt 1 Hållbarhet, globala miljömål, klimatförändringar

 • Avsnitt 2 Nationella miljömål

 • Avsnitt 3 Organisationers, beställares miljömål och krav

 • Avsnitt 4 Miljölagstiftningen, lokala lagstiftningar, miljöledningssystem

 • Avsnitt 5 Projekt hållbarhetsstrategier, miljöplan, riskbedömningar

 • Avsnitt 6 Avfallshantering, farligt avfall

 • Avsnitt 7 Kemikalier, materialval, klassning , dokumentation etc

 • Avsnitt 8 Vatten, hantering av dagvatten, länsvatten, processvatten

 • Avsnitt 9 Masshantering, hantering av förorenad mark

 • Avsnitt 10 Buller, vibrationer. Luftljud och stomljud.

 • Avsnitt 11 Energi. Klimatkalkyler.

 • Avsnitt 12 Transporter, fordon, maskiner, luftföroreningar.

 • Avsnitt 13 Fornlämningar, kulturhistoriska byggnader.

 • Avsnitt 14 Miljökontrollprogram och socialt ansvarstagande.

 • Avsnitt 15 Miljösamordnarens uppgift. Miljöinfo.

 • Avsnitt 16 Hållbart byggande, miljöklassning, miljöberäkningar.

Comments


bottom of page