top of page

Har du koll på ändringarna? Ny uppdaterad f-gasförordning föreslås bli gällande 1 juli 2022.

Regeringen meddelar att en översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter har gjorts. Blendify Learning har gått igenom promemorian M2021/01748 med ambition att lyfta upp de större förändringarna och förtydligandena som planeras att bli verklighet from 1 juli 2022.


Under september 2021 utkom miljödepartementet med promemorian M2021/01748 där en rad förslag presenteras med ambition att dels uppdatera den svenska tolkningen av f-gas förordningen men också rensa ut överflödiga bestämmelser som en följd av att tex förordningen 842/2006 redan ersatts av 517/20014. Konsekvensen av översynen blir både nya bestämmelser samt att vissa förtydligas. En del undantag från befintliga krav föreslås också. Nedan följer en summering av de större förändringarna. Längre ner återfinns aktuellt PM som pdf, för dig som vill ta del av hela promemorian.


Mobil utrustning

Definitionen har uppdaterats och en tydlig koppling har gjorts mot fordonsinstallation och förtydligande runt luftkonditioneringsutrustning. 11§ har fått ett tillägg där den som fyller på f-gas i ett fordon har ett ansvar att tillse att systemet är läcksökt och att läckage har åtgärdats. Detta blir ett svensk tillägg dvs inte ett krav som finns i EU förordningen.


§17 är omskriven och där kan läsas: “Personal som utför läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gas ska vara certifierad. §18 innehåller också förtydliganden runt kraven på certifiering av företag. Nytt i §19 är §19a där följande framgår: “Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som avses i 19 § första stycket 1, där förtydligande finns vad som gäller installation, service och underhåll på system med köldmedieekvivalenterna <20 ton samt < 5.


En bestämmelse om intyg förtydligas där endast acrediterade certifieringsorgan kan ge ut intyg om utbildning för luftkonditionering i motorfordon


Kunskapskrav

Kunskapskrav för certifiering för arbete med installation, service och underhåll av luftkonditioneringsutrustning i fordon ska förtydligas så att det bättre framgår vilken utrustning och vilka fordon som avses. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för sådan certifiering. Här finns också ett förslag att de certifieringsorgan som kan certifiera kat 1-2 även ska kunna certifiera för de lägre kraven.


Kravet på certifieringsorgan att vara ackrediterade och ha sina verksamheter anmälda till Naturvårdsverket förtydligas också så att det framgår att kravet gäller all certifiering för arbete med f-gaser.


Nya krav/förtydligande på dokumentation och rapportering

En ny paragraf (12§a) kräver att den som säljer ett icke hermetiskt sluten utrustning som är påfylld av f-gas ska dokumentera ett bevis på att installationen ska göras av ett certifierat företag.


Den som tillhandahåller f-gas avsedda för att användas i mobila system ska föra register. Ett tillägg till rapporteringskraven tillkommer för utrustning på 14 ton ton koldioxidekvivalenter med bland annat resultat av läckagekontroller.


Elektriska brytare

§26 handlar om elektriska brytare. Denna paragraf har fått förtydligande om att certifieringsorgan ska utse bedömningsorgan som ska anordna prov för certifiering. I §30 återkommer ytterligare förtydliganden om att certifieringsorganet är behörig att utse bedömningsorgan som ska anordna prov.


Företagscertifiering

Krav på företagscertifiering kommer förtydligas. Företag ska vara certifierade vid arbete med läckagekontroll, återvinning, installation och underhåll av eller service på mobil kyl- och värmeutrustning som innehåller f-gaser ska förtydligas. Det ska framgå tydligare att företag som arbetar med detta ska uppfylla de krav som gäller enligt EU-förordningen om f-gaser, trots att företagen inte omfattas av EU-förordningens krav.


Haloner

Haloner föreslås ska få användas i brandsläckare även i andra luftfartyg än militära


Miljösanktionsavgifter - straffavgift för överträdelser

Miljösanktionsavgifter införs. Överträdelser kommer kosta mellan 3000-10000 och kan riktas både mot fysisk person och företag i de fall arbete utförs utan rätt certifiering. Specifika områden föreslås också få sanktionsavgifter kopplat till sig vid överträdelser.

Från första juli kan sanktionsavgifter krävas om en luftkonditioneringsutrustning fylls utan att ha läckagekontrollerat innan samt om regler för köp och sälj av köldmedier inte efterlevs


Andra förändringar

  • Förtydligande av kommunernas ansvar för tillsyn över utrustning som innehåller f-gaser eller ozonnedbrytande ämnen

  • Regleringen om producentansvar i f-gasförordningen förslås stärkas, dock i senare skede.

  • En begränsning av rätten att lämna köldmedier till insamling eller bortskaffande förtydligas


Länkar/filer:


promemoria-oversyn-av-bestammelserna-om-fluorerade-vaxthusgaser-ozonnedbrytande-amnen-och-
.
Ladda ner • 780KB

Kampanj - 1900 SEK ex moms


Comentarios


bottom of page