Hur skulle du värdera en situation som BAS P/U? - gör din bedömning - se filmen för svar.

Bakgrund

Master har instrument och kamera längst upp i toppen på en fackverkskonstruktion. Denna står ofta nära vägbanan, kan även stå på en bro. Höjden på masten ofta 6 meter men då den står på en bro så kan en fallhöjd bli mycket mer än 6 meter, t.o.m upp till 30 meter. Det finns 1000 master som skall servas och repareras 4 ggr per år och personalen får klättra i fackverkskonstruktionen utan fallskydd. Först när man nått toppen så sätter man fast ett fallskydd (bälte med lina). Service och reparationsarbete utförs stående i fackverkskonstruktionen. Se bildexempel.


  1. Vilka arbetsmoment finns?

  2. Vilka risker finns i varje arbetsmoment? Bearbeta varje risk i arbetsmomentet.

  3. Vilka konsekvenser kan det leda till?

  4. Bedöm riskerna Konsekvens och Sannolikhet enligt mallen i BAS-U risklista och få ett risktal. Kan BAS-P risklista kompletteras med risker i detta fall?

  5. Ta reda på om det finns någon AFS som pekar mot att förebygga den här risken. Beskriv åtgärdsförslag. Exempel kan du hitta i AMP-guiden eller i BIA om du har tillgång till detta system.

  6. Bedöm efter åtgärdsförslagen vilken Konsekvens och Sannolikhet som nu finns för risken.

  7. Ange vem som skall vara ansvarig och när åtgärden skall vara vidtagen.


https://www.blendifylearning.com/webbkursbyggarbetsmiljosamordning