top of page

Arbete vid risk för elektrisk fara - Ny handbok från Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket

Mellan år 2016 och 2020 anmäldes 2896 tillbud och olyckor orsakade av elektricitet till Arbetsmiljöverket. Trots alla regler och anvisningar inträffade alltså mer än tio elrelaterade tillbud i veckan, året runt under en femårsperiod. Detta motiverar ökat fokus och av den anledningen släpptes en ny handbok under slutet av april 2021.


Handboken handlar om elsäkerhet i arbetslivet. Att skapa elsäkerhet i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av elektricitet. Men innehavaren av elanläggningen har också en viktig roll i säkerhetsarbetet. I handboken förtydligar Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en säker arbetsmiljö. Även innehavarens ansvar för anläggningen beskrivs.


I rollen som BAS P BAS U är EL en riskkälla som behöver tas på allvar och inkluderas i riskbedömningar, för att bidra till att ingen kommer till skada. I handboken finns en del matnyttigt och i detta sammandrag tänkte vi bidra till spridning av de nyckelroller och ansvar som finns definierade inom elsäkerhetsområdet, men även lite checklistor och referenser till att lära sig mer samt några inledande frågor för att koppla elsäkerhetsarbetet mot rollen som BAS P BAS U.


Hej Bengt Sahlin! Ny handbok, intressant samarbete mellan två myndigheter, arbetsmiljöverket och elsäkerhetsverket. Ett samarbete som säkert kommer synas i den nya föreskriftsstrukturen tänker vi.


Några tips till den som jobbar som BAS U BAS P när det kommer till elfaran och det förebyggande arbetet?

Genomför alltid riktade skyddsronder eller inspektioner med specialister var tredje månad som komplement till de allmänna skyddsronderna. Se till att elskåpen är låsta så allmänheten inte kommer in i dem.


Vad har BAS P BAS U att förvänta sig i form av dokumentation på elsidan?

På byggarbetsplatsen så skall t.ex elspecialisten som gör inspektionen lämna ett protokoll som måste följas upp av platsledning.


Några andra tips?

Ja kanske några ord om tydligheten runt samordningsansvaret. Det måste vara väldigt tydligt hur samordningsansvaret skall fungera innan arbete utförs av entreprenörer. Det måste utfärdas arbetstillstånd och riktlinjer för hur kommunikationen skall ske vid avbrott, störningar och när elen skall brytas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utdrag från Handboken - Roller inom elsäkerhetsarbetet och checklistor


Arbetsgivaren

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utgår från arbetsmiljölagens regler om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Elsäkerhet är en bland många risker som behöver hanteras i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete Handboken vänder sig i första hand till dig som sitter i ledningen för företag som genomför arbeten där det finns elektrisk fara, det vill säga arbetsgivare


Innehavaren

Hur innehavaren av en elanläggning agerar påverkar indirekt arbetstagarens arbetsmiljö. Som innehavare har man därför ett stort ansvar för att öka säkerheten i och kring anläggningen. Det ansvaret utgår från bestämmelserna i elsäkerhetslagen. Innehavaren ska säkerställa att anläggningen är säker, korrekt märkt och dokumenterad, och försedd med den varselmärkning som krävs. Innehavaren ska också lämna nödvändig information om anläggningen till den som ska arbeta med den

Handboken vänder sig också till innehavare av elanläggningar och elektriska utrustningar samt till dig som är utsedd till elanläggningsansvarig eller elsäkerhetsledare.


Övriga som berörs.

De som inte utför elinstallationsarbete berörs av det regelverk som beskriver i handboken. Det kan exempelvis vara företag som genomför besiktningar eller provningar av elanläggningar, eller företag som arbetar med montering, ändring och reparation av elektrisk utrustning på maskiner. Likaså omfattas de företag som utför arbeten i närheten av en elanläggning, så som bygg- eller markentreprenader.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. I dessa föreskrifter finns krav på vilka åtgärder som ska vidtas innan ett arbete där det finns risk för elektrisk fara får påbörjas. Men föreskrifterna saknar ett tydligt ansvarssubjekt, det vill säga det framgår inte vem som ansvarar för att en riskbedömning, elsäkerhetsplanering, säkerställande av kunskap och utbildning av personal med mera faktiskt blir gjorda.Frågor - checklista för att sätta fingret på det väsentliga


För arbetsgivaren:

(Planerings och genomförande)

 • Har du gjort en bedömning av vilka risker det aktuella arbetet medför? Och har du sett till att få allt det underlag som behövs för att genomföra riskbedömningen?

 • Har du dokumenterat din riskbedömning?

 • Har du vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att omhänderta dessa risker?

 • Har du sett till att de som ska utföra arbetet har nödvändig kunskap och den utbildning som krävs för att kunna hantera riskerna?

 • Har du gett instruktioner till dem som ska utföra arbetet?

 • Har du säkerställt att enbart fackkunniga eller instruerade personer får tillträde till de områden där du bedömt att det krävs särskild kompetens för att hantera riskerna?

 • Om arbetet utförs på en frånskild anläggning: har du vidtagit åtgärder för att säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår?

 • Om arbetet utförs på eller i närheten av en spänningssatt anläggning: har du vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra att de som deltar i arbetet skadas genom strömgenomgång eller ljusbåge?

(I det löpande arbetet)

 • Hur ser verksamhetens elsäkerhetsorganisation ut?

 • Hur är verksamhetens elsäkerhetsarbete integrerat med organisationens systematiska arbetsmiljöarbete? Det kan till exempel handla om

  • riskhantering

  • styrande dokumentation

  • rutiner

  • uppgiftsfördelningar

  • utbildningar

  • uppföljningar.

För innehavaren

 • Har du sett till att anläggningen är säker att arbeta på?

 • Har du sett till att anläggningen är märkt och dokumenterad så att det går att utföra underhållsarbete på den?

 • Har du tagit ställning till vilka risker som finns med elanläggningen och sett till att anläggningen är försedd med den varselmärkning som behövs för att varna eller informera om dessa risker?

 • Om det ska utföras elinstallationsarbete, har du kontrollerat att företaget finns registrerat i Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget?

 • Har du sett till att den som ska arbeta på anläggningen har fått ta del av all nödvändig information om anläggningen?


Comments


bottom of page