Arbetsmiljöverkets senaste inspektioner - Nya krav blir tydliga mot Beställare och BAS-P

I förra veckan (V5 2020 red anm) kom arbetsmiljöverket ut med sin första externa remiss, primärt avseende förändringar i de samlade skrifterna, men där fanns även några föreslagna ändringar som vittnar om ökat ansvar för byggherren och beställaren. Vi har träffat Bengt Sahlin, byggarbetsmiljöexpert /arbetsmiljöingenjör och tillika samarbetspartner till Blendify Learning AB angående de stundande förändringarna


Hej Bengt, det rör på sig inom byggarbetsmiljön?

Ja det står ju aldrig still, flera AFS’ar har den senaste tiden uppdaterats, bland annat i relation till medicinska kontroller. Det gäller att hålla sig uppdaterad.


Du har uppmärksammat en inspektion den senaste tiden som du tror kan vara en fingervisning om de förändringar som är förestående inom byggarbetsmiljöområdet i samband med det stora uppdateringarbetet som är i gång på Arbetsmiljöverket?

Det stämmer. Vid en inspektion nyligen så har Arbetsmiljöverket ställt krav mot Beställare och BAS-P som jag länge efterfrågat. Jag tror detta är bara början på krav mot beställare och BAS-P. När man läser remissen om nya lagstiftningen så får man åtminstone den känslan.

 

Längre ner kan från ta del av sammanfattningen från inspektionen och vilka krav som ställs. Vad tycker du är värt att lyfta när du tagit del av inspektionen?

Två saker tycker jag man kan utläsa: Beställaren och BAS-P kommer i framtiden att bli tvungna att vara mer aktiva i planering och uppföljning av projekten för att säkerställa arbetsmiljön både under genomförandet men också för att säkerställa den framtida arbetsmiljön för brukare av anläggningen eller byggnadenUtdrag från Arbetsmiljöverket efter inspektion - Brister & Krav - Ord och inga visor - Brist i rollen som Byggherre och BAS-P

Vid vår inspektion vid framkom otydligheter i hur Bas-P rollen hanterades och hur den

var organiserad. Det fanns även en otydlighet i ert arbete som byggherre med följa upp både Bas-P och Bas-U's arbete samt deras arbete med arbetsmiljöplanen:

ursprunglig arbetsmiljöplan för projektet ”Projektet A” hade inte varit särskilt detaljerad och beskrivande varför er entreprenör hade valt att arbeta fram en egen arbetsmiljöplan, ni är ansvarig Bas-P för projektet samtidigt som deras beskrivning av er organisation av Bas-P rollen tydde på att er organisation tycktes utföra den på flera olika nivåer, med en ansvarig inom projektet och en övergripande för hela projektet.

aktuell arbetsmiljöplan fanns idag tillgänglig på svenska och engelska samtidigt som projektet även innefattar personal från både Turkiet och Italien.

Handläggare av Bas-U uppgiften hos er entreprenör har bytts ut flera gånger. Vid inspektionen uppfattade vi att man saknade kunskaper om flera aktuella föreskrifter som berör entreprenaden. Vidare såg vi under inspektionen i tunnlarna ytterligare direkta arbetsmiljöbrister i ert arbete som ni både som Bas-P och byggherre har ett stort ansvar för i hur ni hanterar och förebygger. Bristerna kan härledas både till er tidiga planeringen och projekteringen med även ert s.k. back-up ansvar. 

Transporter:

Tunneldrivningen kräver att lastbilar backar mer än 400 meter ner i tunneln för att kunna hämta bergmassor. Lastbilarna måste backa både utanför och innanför den mycket trånga etableringsytan i gatunivå och sedan mer än 400 meter ner i tunneln med begränsad uppsikt. Vid inspektionen saknades en ytaför att vända fordon i tunneln. Tunneln saknade tydliga kantmarkeringar med t.ex. reflekterande utmärkning. Vägen ner är ännu ej asfalterad. Antalet transporter upp och ner av bara bergmassor uppskattades av er entreprenör till ca 300 per vecka och till detta tillkommer t.ex. betongbilar. Gångtrafiken är inte separerad från fordonstrafiken.

Utrymning:

Det finns enbart ett manuellt system med vilka som är i tunneln, trots att man nu kommit mer än 400 meter in. Var personer och fordon befinner sig i tunneln saknas därför information om.

Tunneln var vid inspektionen utrustad med en räddningskammare, då det enbart finns en väg ut. Tunnelprojektet kommer att drivas under en längre tid med enbart en väg ut. Kommunikationen mellan etableringen och  räddningskammaren fungerade inte vid inspektionen. Vatten saknades i räddningskammaren. Vid inspektionen fanns flyktmasker enbart att tillgå i fordonen samtidigt som personal kunde uppehålla sig på andra ställen eller gå till fots ner i tunneln. Brandsläckningsmaterial fanns enbart att tillgå i fordonen. Det fanns ett antal fordon uppställda i tunneln och ett flertal av dessa stod ej i utrymningsriktningen. Åtgärder vid olyckshändelse i form av en handlingsplan var otydlig.

Bultsättning och lyftanordningar

I dagsläget får enbart s.k. vanliga bultar sättas som förstärkning i tunneln. Dessa bultar är mycket tunga och otympliga att hantera. Arbetet innebär arbete från arbetskorg med att manuellt trycka upp bultar med längder upp till 6 meters längd samtidigt som man ska spruta in betong runt dessa för infästning. I ett

pågående ärende vid Förbifarten i Stockholm har särskilda krav ställts om möjligheter att använda andra typer av bult samt möjligheter till maskinell bultsättning. I dagsläget medges därför andra metoder vid Förbifarten på viss del av denna bultsättning. Vid detta projekt tycks inga andra alternativ ännu medges. Vid entreprenaden  utfördes ingen bultsättning vid inspektionen. Vi kunde dock konstatera att samtliga arbetskorgar som användes för arbetet hade brister och saknade en godkänd besiktning. Aktuella korgar var dessutom betydligt mindre än de vi påträffat vid liknande INSPEKTIONSMEDDELANDE tunnelprojekt vilket vi bedömer kan ge upphov till ytterligare risker genom att de ger en betydligt mindre yta för arbetets utförande och att plattformarna kan ha svårigheter att bära upp de krafter som bultsättningen kan ge.

Krav

a) Ni ska som både byggherre och Bas-p beskriva hur ni är organiserade inom projektet.

b) Ni ska beskriva ert arbete med att både ta fram grundläggande underlag till arbetsmiljöplanen samt ert fortsatta framtida arbete med det kompletterande underlag som krävs. Av er beskrivning ska t.ex. framgå hur och när underlag överlämnas.

c) Ni ska beskriva ert arbete som byggherre med att följa upp Bas-P och Bas-U arbete. Av er redovisning ska framgå hur ni säkerställer att uppgifterna når Bas-u i god tid och kan arbetas in i arbetsmiljöplanen så att den kan hållas aktuell mot pågående arbeten.

d) Ni ska beskriva hur ni säkerställer att alla kan ta del av arbetsmiljöplanen.

e) Ni ska beskriva hur ni säkerställer att den ni utser till Bas-U har personal med tillräcklig utbildning, kompetens och erfarenhet som även innefattar svenska

lagar och regler.

f) Ni ska beskriva och utvecklar bakomliggande orsaker till de beskrivna arbetsmiljörisker som fanns i tunneln vid projektet och era åtgärder för att se till att dessa brister med transporter, utrymning och bultsättning minimeras. Av er beskrivning ska framgå när olika åtgärder beräknas vara åtgärdade och hur ni förhindrar att de fortsätter under framtida tunneldrivning inom projektet. En särskild redovisning önskas gällande er plan för undsättning och utrymning i olika skeden då enbart en utrymningsväg finns att tillgå.


Upplysningar:


Några av reglerna ovan är i första hand riktade till en arbetsgivare men ska beaktas vid planering och projektering samt vid uppföljning av utförandet.

Se 5, 5a, 5b, 6, 8, 10, 11, 12a, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 och

81 §§ AFS 1999:3, 2 § AFS 2012:2, 4, 5, 6, 7, 9, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 34 och 35 §§

AFS 2010:1, 3 kap. 6 och 7a §§ samt 7 kap. 3 § AML.


Blendify Learning - Uppdateringskurs BAS

Nya koncept för utbildning inom Betong - Klass 1 i blandat format