Betongkurs Platsgjuten betong klass 1 - FAQ

  Allt du behöver veta inför din kommande Betongutbildning platsgjuten betong klass 1

  På denna sida ger vi ge svar på frågeställningar vi tror är viktiga för dig inför anmälan till betongutbildning platsgjuten betong klass 1.


  Majoriteten av svaren är hämtade ur Betongföreningens rapport nummer 8 utgåva 5.

  När krävs betongklass 1 behörighet?

  Som framgår från tabellen så krävs det vid gjutning med en större betonghållfasthet än C25/30 som utgångspunkt. Se tabellen för info om betongtyper, kvaliteter tekniker. 

  Finns det mer specifika utbildningsmål med kursen?

  Ja det finns en definition vad som bör inbegripas för att kunna svara upp mot tillräcklig kunskap för att kunna leda och övervaka betongarbeten i klass 1. Denna definition är uppdelad i förväntad kunskap inom teknik och tekniska regelverk. Vår kurs svarar upp mot dessa. 


  Teknisk kunskap

  • Gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling

  • Betongens sammansättning och verkningssätt

  • Hur olika typer av konstruktioner medför olika materialval

  • Ingående material och deras egenskaper

  • Utrustning

  • Arbetskontroll- och mätmetoder

  • Verkningssätt och egenskaper hos färdigt arbete eller färdig konstruktion

  • Slakarmerings materialegenskaper och funktionssätt i betong samt arbetsutförande

  • Hur man erhåller beständiga betongkonstruktioner

  • Formbyggnad

  • Kunskap om regelverk

  • Boverkets regelverk

  • Trafikverkets regelverk

  • AMA Anläggning, AMA Hus m fl

  • Tillämpliga svenska och europeiska standarder

  Vad krävs för att få certifikatet klass 1?

  Dessa fyra saker måste vara uppfyllda för att du ska få ett certifikat.


  Tidigare genomgången godkänd klass 2 utbildning (Godkänd tentamen samt deltagande i obligatoriska laborationer)


  Genomförd klass 1 utbildning


  Godkänd jobb praktik - två års praktik i arbetsledande ställning med betongarbeten eller motsvarande.


  Godkänd tentamen


  Hur funkar tentamen?

  Tentamen består av två prov, ett utan hjälpmedel och ett med. Du får en timme på dig att slutföra delen utan hjälpmedel och 4 timmar för den del där du får ha med dig hjälpmedel. Du ska ha 60% rätt på varje delprov för att bli godkänd.

   

  Vad betyder hjälpmedel?

  Hjälpmedel betyder i det här fallet de böcker du nyttjat under kursen samt dina egna anteckningar.


  Vad skiljer proven åt?

  Provet med hjälpmedel är den del där du förväntas lösa saker med hjälp av kunskap och slagningar i tabeller och beräkningar. 


  Får jag skriva om?

  Ja. Missar du en del så kan du skriva om den. Skulle du köra på två delprovstentor så får du sedan skriva om båda delarna. 


  Hur länge gäller certifikatet?

  Certifikatet gäller i 10 år. 


  Vad händer efter 10 år?

  Det beror lite på vad du gjort under de 10 åren. Har du merparten av tiden jobbat aktivt med betong så förnyas ditt certifikat. Har du varit inaktiv 3 år i följd eller 5 år totalt så kommer du behöva skriva om provet.


  Kan jag förlora mitt certifikat?

  Ja det kan du, om du själv begär det eller misskött dig tex genom att göra avsteg från aktuella krav eller nyttjat certifikatet felaktigt.


  Hur registreras mitt certifikat?

  Blendify Learning registrerar ditt godkända resultat på ID06


  Finns det en mer detaljerad beskrivning av vad kursen inkluderar?

  Ja. Kursen följer den utbildningsplan som Betongföreningen rekommenderar. Nedan ser ni ett utdrag ur Betong rapport nr 8, utgåva 5 -  Vidareutbildning inom betongområdet. Samtliga avsnitt är inkluderade.


  Tekniska regelverk

  Översiktlighet om regelverkens giltighet, uppbyggnad och innehåll. 

  PBL, EKS, BBR, Trafikverkets regelverk. 

  Utförande standards samt svenska och europeiska standarder. Kort om tidigare regelverk

  Bygghandlingar, Utförandespecifikationer

  Utförandepspecifikationen. Vilka handlingar behöver en utövare ha tillgång till och förstå? Vad hittar man var? 

  Tekniska beskrivningar, myndigheters krav. 

  Betongens sammansättning

  Cement, ballast, vatten, tillsatsmedel,tillsatsmaterial, cementkemi

  Färsk betong & dess hårdnande

  Färsk betongs egenskaper

  Arbetbarhet-konsistent

  Betongen tillstyvnande och hårdnade

  Beräkning av mognadsgrad - Endast översiktiligt 

  Sprickor i betong (orsaker och åtgärder) med tyngdpunkt på temperatursprickor.

  Betongtillverkning

  (Teoretiskt)

  Fabriksbetong

  Proportionering enl Alexandersson

  Vintergjutning

  Hjälpmedel för planering av vintergjutning. 

  Visa hjälpmedel

  Frysning av nygjuten betong.

  Krav på hårdnad betong

  Hållfasthet, slitstyrka, permeabilitet – täthet 

  Beständighet, volymförändringar och tidsberoende deformationer

  Brandhärdighet

  Estetik

  Självkompakterande betong

  Material, arbetsutförande och mottagningskontroll

  Fokus på Varför?

  Armering 

  Produkttyper

  Armeringsbeteckningar

  Produktstandards

  Märkning av armering

  Materialegenskaper

  Risker

  Utförande av armeringsarbete

  Täckande betongskikt

  Svetsning

  Bockning och bockningsradier

  Monterings- och distansanordningar

  Arbetsutförande

  Korrosionsskyddad armering

  Spännarmering (Kabelrörsdragning, montage, uppspänning, injektering)

  Form

  Allmänt om form,

  formbyggnadsprinciper

  Krav på formen

  Formytematerial och formoljor

  Dimensionering av formar

  Toleranser

  Formrivning

  Formtyper

  Arbetsmiljö

  Formar och armering

  Utförande vid betongarbeten

  Arbetsplanering

  Gjutning och komprimering

  Efterbehandling av nygjuten betong

  Betogmassans stabilitet

  Lufthaltsförluster

  Betong för särskilda ändamål

  Fiberbetong

  Betong för vägar och planer

  Armerad betong funktionssätt

  Ingår endast i klass 2

  Kontroll & mätning

  Tillverkningskontroll

  Produktcertifiering

  Kontrollsystem på byggplats(samråd,grundkontroll, tilläggskontroll, tilläggskontroll, ansvar för dokumentation, kvalitetssäkring)

  Exempel på kontrollplan. 

  Provning av frostbeständighet

  Provning av hållfasthet (laboratorie, in-situ-metoder)

  Hållfasthetsutvärdering efter provtryckning (på fabrik i färdig konstruktion)

  Fukt i betong

  Nedbrytningsmekanismer

  Undervattensgjutning

  Material, utförande och kontroll

  Sprutbetong

  Material, utförande och kontroll.


  Behöver inte ni vara godkända av betongföreningen?

  Nej. På samma sätt som Brandskyddsföreningen erbjuder Heta arbeten så erbjuder andra aktörer motsvarande utbildning. Båda registrerar på ID06. Samma grundprincip gäller för Betongutbildningar. I grunden finns ett utbildningsinnehåll och ett branschkrav. Betongföreningen har gjort ett bra jobb med att beskriva vad som krävs utbildningsmässigt i Betongrapport 8. Vi följer alla utbildningskrav och prövar kunskapen på samma sätt. Efter godkända prestationer så registrerar vi behörighet på ID06.