top of page

ELSÄK FS 2006:1 upphör gälla from 1 november 2021 - Vad innebär detta?

ELSÄK FS 2006:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet upphör att gälla from första november. Detta kan också ses i ljuset av att Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket under våren 2021 tillsammans släppte handboken Arbete vid risk för elektriskt fara. Genom att upphäva ELSÄK FS 2006:1 är tanken att skapa bättre möjligheter för arbetsmiljöverket att genomföra tillsyn och samtidigt förtydliga arbetsmiljöansvaret för arbetsgivaren


Johan Lidbaum, överinspektör vid Elsäkerhetsverket skriver i ett uttalande på elsäkerhetsverkets hemsida "Genom att upphäva föreskrifterna och istället tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som ska tillämpas tror vi att vi kan skapa ett tydligare regelverk som underlättar regelefterlevnaden och ger bättre förutsättningar för effektiv tillsyn. Vi bedömer att det är hög prioritet att fortsätta att utveckla samarbetet med Arbetsmiljöverket och att ett nära samarbete med branschen behövs för att förhindra att elolyckor uppstår i arbetslivet."


Denna förändring syftar att förtydliga ansvaret för arbetsgivaren och är ett förtydligande att arbetet med elsäkerhet måste komma in i det allmänna arbetsmiljöarbetet genom tillämpning av gällande arbetsmiljöramverk. Detta kan man också utläsa i handboken där en relativt omfattande hänvisning görs till andra gällande lagar och föreskrifter med en koppling till elsäkerhet (s 13 resp 23 i handboken Arbete vid risk för Elektrisk fara)


Konsekvenser kopplat till Kunskap och utbildning I ELSÄK FS 2006:1 kan man läsa i 4 § "Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna" I den nya handboken kan man istället läsa följande text:


I den nya handboken redovisas ytterligare samband mellan ansvar, lagstiftning, gällande standards på området samt branschanvisningar. En slutsatsen som kan dras från det stycket är att arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för arbetsmiljön, där standard som tex 50110-1 och dess tolkning genom Handbok 446 utgör en god grund. I handboken Arbete vid risk för elektrisk fara kan följande läsas:


"Svensk standard utgör grunden för arbete där det finns risk för elektrisk fara. För särskilda anläggningstyper eller inom särskilda branscher kan det finnas behov av kompletterande anvisningar för att hantera särskilda risker eller för att underlätta samordningen mellan exempelvis innehavaren och arbetsgivaren."


Blendify Learning har inkluderat flera branschanvisningar i sin kurs Elsäkerhet vid arbete och kommer fortsätta att utveckla kursen i ambition att skapa en robust kurs som bidrar till att arbetsgivare kan fullgöra sitt ansvar för arbetsmiljön.

Comments


bottom of page