top of page

Få bättre koll på medicinska kontroller (AFS 2019:3) med Blendify Learning

Behöver du genomföra medicinska kontroller? Vad är vettigt att fråga sig om man berörs av kravet? Vad säger läkarna efter genomförda kontroller?

I den här artikeln ger vi svar på vilka arbeten som kräver medicinska kontroller enligt AFS 2019:3 samt ger tips på frågor som kan vara vettiga att ställa för att kunna ta ansvaret och genom det svara upp mot myndighetskraven. Vi har lyssnat in hos företagshälsovården för att se vilka lärdomar som kan dras utifrån läkares erfarenheter från medicinska kontroller.


Berörs arbetena på din arbetsplats?

 • Arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer

 • Handintensivt arbete

 • Nattarbete

 • Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter

 • Annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Det finns dessutom krav på medicinska kontroller, utöver ovan, med bedömning för tjänstbarhetsintyg för följande arbete:

 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter

 • Arbete som innebär exponering för fibros

 • Framkallande dammarbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver

 • Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnadarbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Praktiskt perspektiv och relevanta frågeställningar efter och inför medicinska kontroller/arbetsberedning

Att zooma ut lite och kanske låna ett par glasögon från en arbetsmiljöingenjör /skyddsombud kan många gånger skapa bra överblick över hur arbetet med att förebygga och förhindra skador och olyckor kan approacheras. Att utgå ifrån frågan “finns det något som tydligt kan leda till ohälsa på denna arbetsplats?” så har man försäkrat sig om en bra start i arbetet att bedömma förhållanden. Rent praktiskt kan detta följas av tex:


Inför

 • Att du själv upptäcker eller att det finns andra som påtalar att det finns en risk som behöver dokumenteras och riskbedömas t.ex. buller, vibrationer, bristfällig belysning och ventilation, exponering av kemikalier eller luftföroreningar etc

 • Att saker du upplever behöver utredas ytterligare för att fastställa om medicinska kontroller behöver genomföras, ex bullermätning, mätning av exponeringstider, kvartsmätning ex.

 • Att beredningar visar på exponering av hälsofarliga kemikalier med en klassning som kräver medicinska kontroller.

 • Att arbete kommer bedrivas i mast eller stolpe över 13 meter, vilket kräver medicinska kontroller.

 • Att du kan konstatera att användningen av vibrerande verktyg överstiger gränsvärdena

 • Att du kanske vid upptäckten av en arbetsmiljörisk följer hela orsakssambandet för att insatsen ska bli så värdeskapande den kan vara i ett arbetsmiljöperspektiv, tex med koppling till ledarskap mm

Efter

 • Var planerade medicinska kontrollerna tillräckliga eller upptäcktes någon som borde varit med i planeringen från början?

 • Var det några praktiska svårigheter i genomförande av de medicinska kontrollerna och hälsoundersökningarna?

 • På vilket sätt återrapporteras resultaten till arbetsgivaren/beställaren av de medicinska kontrollerna och hälsoundersökningarna?

 • På vilket sätt har HR fått återkoppling på de medicinska kontrollerna och hälsoundersökningarna?

Praktiskt case med slutsatser från läkare

I vårt fall har vi haft förmånen att få ta del av erfarenheter i relation till medicinska kontroller som gjordes i samband med ett tunnelbygge. Bedömningen som gjordes ledde fram till att följande medicinska kontroller och hälsoundersökningar genomfördes.


Typ av kontroll - Vad ingick - Varför

Erfarenheter från verkligheten - tips för dig som ska planera och genomföra

 • Skiftgående personal kräver att man som arbetsgivare och företagshälsovård styr upp och administrerar de medicinska kontrollerna hårt. Även om en arbetstagare har fått besked om datum och tid för den medicinska kontrollen så missades detta av några arbetstagare så de fick hämtas upp från tunneln.

 • På grund av bristande språkkunskap så måste tolkar eller medarbetare användas där ofta frågor behöver anpassas för att arbetstagarna skall förstå.

 • Arbetstagarna som ofta är anställda i företag i sina hemländer där 15 olika nationaliteter inte är ovanligt. Alla förstår inte varför de skall ha medicinska kontroller i Sverige, då en del tex får någon form av medicinsk kontroll i hemlandet. Inte heller kan förståelsen tas för given att deras arbetsgivare eller huvudentreprenören som hyr in arbetstagarna från dessa utländska ue förstår detta.

 • Det finns anledning att lyfta upp risken och svårigheten för personal att uttrycka sig negativt om sin arbetsmiljö då man är rädd för att bli av med jobbet. Ett av skälen bakom detta är att arbetstagarna i sina hemländer ofta måste jobba långa dagar med lite ledighet. Att arbeta i skiftgång i Sverige med två veckors ledighet efter två veckors arbete anses positivt för deras liv i hemlandet med familjen.

 • Stor andel röker och det är därför svårt att identifiera vad som är orsaken till att några har lungproblem. Arbetstagarna åker från projekt till projekt över hela världen. På alla ställen sker inte medicinska kontroller. Även om det skett så har inte arbetstagaren med sig detta dokument. Med många nationaliteter så är det svårt att ordna mat som man behöver och är van vid. Sömnen har vissa svårigheter med i skiftgången.

 • En administrativt stor utmaning var att den utländska personalen måste ha ett tillfälligt personnummer för att företagshälsovården ska kunna dokumentera de medicinska kontrollerna.


Vill du få tillgång till webbbaserade checklistor för medicinska kontroller och hälsoundersökningar? Skicka ett mejl till info@blendifylearning.comTidigare inlägg inom bla BAS (Bland annat ny AFS - Arbetsplatsens utformning)Comments


bottom of page