top of page

Ny branschstandard för personalutrymmen vid tillfälliga arbetsplatser - (BAS U Utbildning)

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kollektivavtal reglerar vilka krav som ställs på personalutrymmen. De grundläggande föreskrifterna finns dels i AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete och dels i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Sedan tidigare finns även parts överenskommelser som en del i kollektivavtal.


Antalet och kvaliteten på bodarna har varit en ständigt återkommande fråga och nu har fackförbund och arbetsgivare i byggbranschen har enats om en ny branschstandard för personalutrymmen vid tillfälliga arbetsplatser.


Avtalet rymmer en rad rubriker som beskriver vilka krav som kan ställas. Längre ner på sidan kan hitta hela avtalet som PDF. Här följer ett sammandrag.


Ansvaret - I entreprenadavtalen mellan involverade företag i ett projekt regleras normalt vilken entreprenör som ansvarar för personalutrymmen. Den obligatoriska funktionen Bas-U (byggarbetsmiljösamordnare utförande) har ett ansvar för att se till att personalutrymmen inrättas i tillräcklig omfattning. Ytterst är det en fråga för varje arbetsgivare att säkerställa att den egna personalen har tillgång till utrymmen som uppfyller kraven.


Funktionen - Allmänt gäller att ett personalutrymme ska fylla den funktion som det är avsett för avseende storlek, belysning, ventilation, dusch i normalfallet mm. På arbetsplatser över 50 personer bör ett vilorum säkerställas.


Utrustningen

 • Måltider ska kunna intas i särskilda matrum/utrymmen.

 • Sittplatser med ryggstöd

 • God plats

 • Utrustning för värmning av mat så att alla kan värma inom rimlig tid

 • Kylmöjligheter för att kunna ha matr för flera dagar.

 • Tillgång till toalett med tvättplats - 1 per 15 pers (rek)

 • Skilda toaletter för män och kvinnor med sanitetspåsar (eller skild användning)


I AFS 2020:1 föreskrivs att omklädningsrum normalt ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda dessa samtidigt. I avtalet lyfts det upp att det är angeläget för branschen att alla ska känna sig bekväma i umgänget med kollegor.


Utrymmet

Nuvarande bodar uppfyller vanligen utrymmeskraven om högst 6 personer använder boden. Antal och storlek behöver anpassas beroende på situation.

 • Vid tillfälliga arbeten på fasta arbetsplatser kan ordinarie utrymmen användas, givet att de klarar antalet som ska nyttja det eller annat iordningställt utrymme i en fastighet

 • Utrymda bostadslägenheter uppfyller i regel inte kravet utan anpassning

 • Särskild regelverk behöver beaktas vid arbete med farliga ämnen, tex asbestsanering.

 • Ett personalutrymme får inte användas för andra ändamål så att funktionen försämras så som tex förråd eller reparationsplats.


Städning och hygien

Personalutrymen ska hållas rena och snygga!

 • Dammsugas varje dag

 • Våttorkning + soptömning 1 ggr per vecka

 • Skogräns förordas

 • Rent dricksvatten

 • En tvättkran per 4 personer

 • Om tillgång till vatten och avlopp finns så ska det också finnas dusch.

 • Ett låsbart skåp i uppvärmt utrymme

 • Torkmöjligheter ska finnas för skor och arbetskläder

 • Stövel och skotvätt i anslutning till bod, bodvagn eller bodetablering, minst stövelskrapa.

 • Tillträdesskydd vid behov

Standard för bodar och andra personalutrymmen - med hänvisning till Byggavtalet Bilaga G samt Väg och Banavtalet kap12 - se pdf för exakta mått. Exempelvis är kraven 3,4 m2 per person i en bod ex toalett.


Tillgänglighet och utrymning

Snabbt och säkert …

 • Rutiner för utrymning

 • Övning ska genomföras

 • Två av varandra oberoende utrymningsvägar

 • Utrymningsvägar fria från hinder


Energi

Spar energi - släck, stäng & respektera termostatinställningar och dygnsstyrningBlendify Learning-personalutrymmen-tillfalliga-arbetsplatser
.pdf
Ladda ner PDF • 2.01MB
Comments


bottom of page