Nya AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning - Blendify Learning lyfter skillnaderna för BAS P 2021

Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen. Läs vidare för att ta del av väsentliga paragrafer.

 

BYGGHERREN


9 § Byggherren ska utse lämplig Bas-P så snart planering eller projektering påbörjas.Regler om Bas-P:s kvalifikatione , samt att byggherren ska kunna styrka kvalifikationerna, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Storleken och komplexiteten på det byggprojekt vars arbetsmiljöfrågor ska samordnas avgör vilken utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs.


10 § Byggherren ska följa upp Bas-P:s arbetsmiljöarbete och se till att Bas-P har de förutsättningar som behövs så att Bas-P kan utföra sina uppgifter enligt 12–14 §§.


11 § Byggherren ska se till att uppgifter om arbetsmiljöarbetet lämnas över från Bas-P till Bas-U, för att förebygga att ändringar görs som påverkar arbetsmiljön negativt i bruksskedet. Om Bas-P byts ut under projektet ska byggherren se till att uppgifterna lämnas till den nya Bas-P.


Allmänna råd: Vid överlämningen kan till exempel följande punkter tas upp:

 • Föregående byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöarbete.

 • Kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärdsförslag samt överlämning av skriftliga underlag, där det finns arbetsmiljörisker som inte är uppenbara.

 • Lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön.

 • Hur tillkommande projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation överlämnas till Bas-U, om projekteringen fortsätter.

 • Avstämning av tidplanen och en eventuell justering av den.

BAS-P


12 § För att förebygga arbetsmiljörisker och möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet ska Bas-P

 1. samordna projekteringen i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bruksskedet,

 2. delta i ledningen av projekteringen,

 3. se till att inga arbetsmiljöfrågor förbises på grund av tveksamhet om vilken projektör som ska hantera dem,

 4.  uppmärksamma projektörerna på deras skyldigheter enligt dessa föreskrifter, och

 5. verka för att varje projektör tar hänsyn till övrig projektering, i den mån det har betydelse för den egna projekteringen.

13 § Bas-P ska informera byggherren om projektörerna inte följer Bas-P:s anvisningar i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bruksskedet.


14 § Bas-P ska meddela byggherren om de förutsättningar som givits av bygg- herren kan medföra allvarliga arbetsmiljörisker i bruksskedet som varken kan projekteras bort eller åtgärdas.


AFS 2020:1 i sin helhet.


https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs2020-1.pdf


Den nya föreskriften ersätter föreskrifterna nedan som upphör att gälla den 31:a december 2020:

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

 • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)

 • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)

 • Skyltar och signaler (AFS 2008:13)