SAXAT - Inspektionsmeddelande AV #1 - Byggarbetsmiljö - Tunnlar

Nedslag: Skyddsrond, Brand, Hastighet i tunnlar, Separerade körfält, Närmasta utrymningsväg, Samordning - Angränsande entreprenad


Vid inspektionen konstaterades att ni inte har genomfört någon övergripande skyddsrond i tunnlarna. Den senaste skyddsronden avbröts på grund av att det skulle genomföras en sprängning under jord. Vid inspektionen var det för ca 3 1/2 vecka sedan denna avbrutna skyddsrond, trots att ni ska enligt företagets egna ordning och skyddsregler genomföras 1 skyddsrond var 14 dag.


Det blev tydligt under inspektionen att det är av betydande vikt att tidsintervallen inte är utsträckt till 3 1/2 vecka för era skyddsronder då vi konstaterade att det var en ansamling av defekta sprängmattor samt ett upplag för ej nyttjade sprängmattor. Dessa sprängmattor utgör en ökad mängd brännbart material i tunnlarna. I kombination till att de skyltar som hänvisar till närmsta utrymningsväg var få i antalet samt att den brandsläcknings utrustning som det var skyltat för ej var monterade utgör sammantaget mycket allvarliga brister i ert skyddsarbete, stärker indikationen på en kontinuitet i ert skyddsarbete.


På arbetsplatsen sker det kontinuerligt stora förändrande arbeten i hela tunnelsystemet. Vid avsaknad av skyddsronder kan allvarliga arbetsmiljö risker inte upptäckas som i sin tur orsaka stora skador.


Vid inspektionen blev det tydligt att den hastighetsbegränsning som råder i tunnlarna inte efterlevs. Vi kunde konstatera att flertalet av de dumprar av märke Komatsu höll en betydligt högre hastighet än de föreskrivna 15 km/h som ni har angett för arbetsområdet.


- Denna hastighet i kombination med den ojämna vägbeläggning utgör i sig en risk för mötande trafik men även för den arbetstagare som framför fordonet.


Under inspektionen framförde ni att den rådande hastighetsbegränsning på 15 km/h ska undersökas med anledning att den Komatsu dumper som används för transport av bergmassor inte "går" bra i låga hastigheter. Ur arbetsmiljösynpunkt diskuterade vi om val av arbetsutrustning är den rätta med anledning av motorns prestanda.


Ni har fordon på arbetsplatsen som i dag nyttjas för samma ändamål där hastigheten inte är en diskussions punkt.


a, Vid inspektionen konstaterade vi att det saknas skyltar i erfoderlig mängd och utformning som tydligt visar riktning till närmsta utrymningsväg.

b, vi konstaterade även att det var flertalet skyltar som anvisade till brandsläckare som ej var återuppsatta efter tidigare utförda rörgravs sprängningar.


Vid inspektionen konstaterades att ni har samordning med en annan entreprenör då era arbetsområden är angränsande till varandras arbetsområden.

Ni kunde inte på ett tydligt sett redovisa vem som har samordningsansvaret


#Byggarbetsmiljösamordning #BASPU


www.blendifylearning.com