top of page

Svenska Kraftnäts hanteringar av avvikelser inom Bygg & Underhåll maj-aug 2021 - BAS P BAS U

Svenska kraftnät släpper var fjärde månad en rapport till leverantörer där avvikelser inom bygg och underhåll belyses. I rapporten finns ett urval av avvikelser som har konstaterats hos Svenska kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll. Syftet är att främja erfarenhetsåterföring och ett systematiskt förbättringsarbete. Vi har bett Bengt Sahlin, ämnesexpert knuten till Blendify Learning ge sin syn på innehållet i den senaste rapporten.


Vill du ha rapporten i sin helhet? Skicka ett mejl till info@blendifylearning.com


Bengt, du har haft möjligheten att gå igenom rapporten. Innan vi kommer ner på detaljer, vad är helhetsintrycket?


- Sedan jag arbetade första gången i ett Svenska Kraftnät projekt 2009 så har SVK utvecklat sitt arbetsmiljöarbete betydligt, vilket är roligt. Rapporten är intressant, men den konfirmerar väldigt mycket min upplevelse av vad som ofta brister i projektverksamheten. Jag skulle vilja lyfta upp tre viktiga delar som jag tycker sticker ut:

 • Fordonsrelaterade risker är stor - rapporten lyfter upp situationer där fordon vält och anläggningsdelar som körts på.

 • På 7 ställen lyfts bristande kommunikation som en orsak till det inträffade.

 • Ett dödsfall som en konsekvens av en elolycka - elfaran är viktig, då konsekvensen kan vara så ödesdigera.

Har du några reflektioner kopplat till dina punkter?


Brister i kommunikationen är komplicerat. I rapporten lyfts brist på vilja att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket rimligen påverkar förutsättningarna för kommunikationen. De nämner också att det nu finns en utbildning på engelska för deras system för avvikelserapportring (ENIA), vilket kanske kan ses som en indikation att språkförbistring upplevs som en bidragande orsak till att tillbud sker.


Elsäkerhet är viktigt och här kommer vi sannolikt se en ökad aktivitet från Arbetsmiljöverket (AV) när nu AV blir tillsynsmyndighet i samband med att ELSÄK FS 2006:1 upphör.


Om vi hoppar ned bland detaljerna då, hur ser det ut?


Det finns ett urval av avvikelser som har konstaterats hos Svenska Kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll.


Majoriteten avvikelser har rapporterats inom arbetsmiljö (52 %), därefter följer kvalitet (28 %), miljö (12 %) och egendom/säkerhet (7 %). 15 % av avvikelserna berör elsäkerhet och är en delmängd av övriga HMSK-områden


Svenska kraftnät har under 2021 infört ett nytt nyckeltal som omfattar att följa andelen riskobservationer i förhållande till det totala antalet rapporterade HMS- avvikelser.

Syftet med nyckeltalet är fokusera på det förebyggande och proaktiva förbättringsarbetet i form av ökad riskmedvetenhet. Detta ska i sin tur leda till att förhindra att tillbud och olycksfall inträffar och bidra till en stärkt säkerhetskultur.


Nyckeltal: I den definitionen ingår händelser som rapporteras inom arbetsmiljö, miljö samt egendom/säkerhet. Det är inom dessa områden som det är möjligt att rapportera riskobservationer i Svenska Kraftnäts ENIA- system.


Jag har valt att se på andel riskobservationer projektverksamheten ack T1-T2 2021. Dessa utgörs av 61% och HMS avvikelser är 39%.


Olycksfall inom projektverksamheten

Beskrivning av händelser: Inom projektverksamheten har 17 olycksfall rapporteras, varav 3 klassats som allvarliga under tertialet. Flera fallolyckor (inkluderar både ”fall i samma nivå” samt ”fall från höjd”) där personer har skadat fot- och handleder har rapporterats. Vidare har även flera fall av handskador rapporterats, dessa har b.la. uppkommit vid kontakt med vassa föremål.

Konsekvenser: Olyckorna har resulterat i benbrott i flera fall samt kross-, kläm- och sårskador. Under tertialet har 4 olyckor som lett till sjukfrånvaro rapporterats.

Orsakande faktorer: Säkerhetsinstruktioner efterlevs inte samt bristande uppmärksamhet på arbetsplatsen, har varit bidragande faktorer till de inträffade olycksfallen.

Vidtagna/planerade åtgärder: Kommunikation och samtal om orsak, förebyggande arbete samt vikten av att följa gällande rutiner och använda rätt utrustning. Genomgång av arbetsmoment och risker innan arbete påbörjas.


Tillbud inom projektverksamheten

Beskrivning av händelser: Inom projektverksamheten har 34 tillbud rapporterats, varav 4 tillbud klassats som allvarliga under tertialet. Ett flertal av tillbuden är fordonsrelaterade och omfattar fordon som vält samt påkörning av anläggningsdelar och andra föremål. Vidare har ett antal tillbud inom skadeorsak ”träffas av fallande/flygande föremål” rapporterats.

Konsekvenser: Fordonsskador samt risk för personskador och andra materiella skador.

Orsakande faktorer: Bristande kommunikation och uppmärksamhet.

Vidtagna/planerade åtgärder: Förbättrad kommunikation.


Riskobservationer inom projektverksamheten

Beskrivning av händelser: Inom underhållsverksamheten har 107 riskobservationer rapporterats under tertialet och majoriteten har rapporterats för stationsprojekt. Ett urval av återkommande riskobservationer, konsekvenser, orsaker och vidtagna/planerade åtgärder:


 • Avsaknad av skyddsanordningar och avspärrningar runt arbetsplatser, t.ex. gropar och schakt.

 • Avsaknad av personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddskläder eller fallskyddsutrustning.

 • Ej besiktigade maskiner och bristande riskanalyser inför användning av maskin för personlyft.

 • Ej kompletta ställningar, t.ex. ställningsdelar/rullställningar utan skyddsräcken, materialupplag på ställning.

 • Felaktig användning av stegar, t.ex. stege som tillträdesled till vindsutrymme och schaktgrop.

 • Blockerade utrymningsvägar.

 • Bristande projektering rörande utformning som påverkar framtida användning av anläggningen.

 • Personal rör sig inom riskzoner på arbetsplatsen.

Konsekvenser: Person- och/eller materiella skador.

Orsakande faktorer: Bristande efterlevnad av rutiner, bristande eller felaktig montering.

Vidtagna/planerade åtgärder: Förbättrad kommunikation, förändrade arbetsrutiner, byte av stegar, kompletterande av ställni


Rapporten i sin helhet: mejla info@blendifylearning.com


TIPS:
Comments


bottom of page