top of page

Vilka kompetenskrav finns det och gentemot vilka roller i kommande nya AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning?


Att byggherrens ansvar förtydligas och utökas har nog de flesta med fokus på arbetsmiljö inom bygg och anläggning redan förstått, men hur spelar detta ut i relation till kompetenskrav, som nu även inkluderar krav på särskild kompetens inom vissa områden? I denna artikel sätter vi fokus på hur dessa krav förtydligas, och mot vem, i den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning AFS 2023:3.


I nu gällande AFS 1999:3 har vi vant oss att kravet varit riktat mot BAS P/U och deras handläggare. Nu utökas det kravet till att även inkludera Byggherrens handläggare, ev. företrädare och även tillverkare av monteringsfärdiga byggnader (prefab), som alla kommer behöva samma utbildning och kompetens som BAS P BAS U. 


Nedanför summeras aktuella avsnitt ur AFS 2023:3 för att du som läsare snabbt ska kunna orientera dig hur kraven kommer se ut framåt. 


En slutsats vi på Blendify Learning anser att vi kan dra, är att utbildningar som inte innehåller och provar det kunskapsinnehåll som minst ska inkluderas inte kommer ha en plats på marknaden, då kompetensbegreppet inkluderar något annat, dvs att man praktiskt kan utföra jobbet. Här tror vi att många utbildningar som är av orienterande karaktär kommer att väljas bort.


BAS P BAS U ska vara lämplig - Kap 2 AFS 2023:3


Föreskriften kräver att den som utses är en lämplig person eller handläggare för uppdraget. För att kunna anses som lämplig förutsätts att personen har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för arbetsmiljöarbetet med hänsyn till byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.


Handläggare för BAS P/U bör normalt ha en utbildning som minst omfattar:

 • Arbetsmiljöarbete inklusive praktiskt samordningsarbete i byggprojekt

 • Arbetsmiljöbestämmelser för byggherrar, projektörer och    byggarbetsmiljösamordnare

 • Föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, utformning av arbetsplatser, systematiskt arbetsmiljöarbete, social och organisatorisk arbetsmiljö

 • Övriga föreskrifter om arbetsmiljörisker som förekommer i byggprojektet, bland annat fysiska, fysikaliska, tekniska, kemiska och ergonomiska risker.

 

Kompetens kan till exempel vara förmåga att leda människor, styra projekt och samordna arbetsmiljöarbete genom att tillämpa kunskaper om arbetsmiljö i planeringen och projekteringen respektive byggskedet.

Exempel på erfarenhet är arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt, arbete med projektering och arbete i byggskedet.


Anlita projektörer som svarar upp mot kompetenskrav - Kap 2 AFS 2023:3

Byggherren ska se till att de projektörer som anlitas har kompetens och erfarenhet som motsvarar byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. Med kompetens avses både kunskap om arbetsmiljöregler och färdigheter att tillämpa dessa vid projekteringen.


Kompetensen ska vara tillräcklig för att förebygga de arbetsmiljörisker som kan antas förekomma under byggskedet, vid arbete i, och i anslutning till, den färdiga byggnaden eller anläggningen.

Byggherren ska ge förutsättningar för korrekt projektering och säker montering av tillfälliga och samverkande konstruktioner där flera projektörer, eller flera entreprenörer, är involverade.

Byggherren ska se till att det, bland de projektörer och entreprenörer som anlitas, finns någon i byggprojektets alla skeden som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga och som kan kontrollera att den som helhet kommer att vara säker i byggskedet.


Dessutom så behöver projektörer och konstruktörer ha en övergripande kunskap om:

 • AFS 2023:1 SAM, AFS 2023:2 Planering och organisering av arbetsmiljöarbetet 

 • Fördjupad kunskap i AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning

 • Fördjupad kunskap i AFS 2023:10, 2023:12 Utformning av arbetsplatser, 2023:13 Risker i vissa arbeten 

 • Information om 2023:11 Säker användning


Om det handlar om maskiner och upphandling av produkter så kan projektörer och konstruktörer behöva kunskaper om de olika produktföreskrifterna AFS 2023:4-9.


BAS P ansvarar för att handläggare har rätt kvalifikationer och att särskild kompetens finns i förekommande fall - Kap 3 AFS 2023:3

BAS P får bara använda handläggare som uppfyller kvalifikationerna, dvs utbildning, kompetens och erfarenhet.

 

Vid planering och projektering av en tillfällig konstruktion eller samverkande konstruktion, ska Bas-P se till att det finns en person som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga, vilket innebär att personen ska ha god kännedom om konstruktionen, både dess delar och helheten, och om dess olika skeden.


I tillägg ska BAS P säkerställa och kontrollera att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna under projekteringen blir tydlig och att de som är involverade under projekteringen samarbetar och kontrollerar att konstruktionen projekteras så att den som helhet är säker under monteringen, användningen och om den demonteras. 


BAS U får utökat ansvar att säkerställa särskild kompetens, kommunikationen och ansvarsfördelning - Kap 4 AFS 2023:3

Ansvaret att säkerställa särskild kompetens övergår från BAS P naturligt till BAS U som ska säkerställa att en person med särskild kompetens leder specifika arbetsmoment om det krävs en sådan person enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller om flera entreprenörer är involverade.


BAS U ska också se till att kommunikationen mellan berörda aktörer fungerar så att dessa arbeten kan utföras på ett säkert sätt.


När en tillfällig konstruktion eller samverkande konstruktion uppförs, ska även BAS U säkerställa ansvarsfördelningen och se till att personen med särskild kompetens har god kännedom om konstruktionen. BAS U ska se till att aktörerna som är involverade har fått information från projekteringen, samt att kontrollera att konstruktionen hanteras i enlighet med handlingarna från projekteringen.


BAS U ska även säkerställa att de tekniska anordningar som används ska vara kontrollerade, besiktigade eller provade och godkända enligt gällande regler och förare ska ha tillräcklig kompetens eller nödvändiga tillstånd för användning av anordningarna.


Byggherrens och ev ställföreträdare ska ha rätt arbetsmiljökompetens och avkrävs tydlighet i ansvar i egen organisation - Kap 5 AFS 2023:3

Ställföreträdaren ska se till att bestämmelserna i 2 kap. om byggherren uppfylls. Även övriga arbetsmiljöbestämmelser som gäller för byggherren gäller då i stället för byggherrens ställföreträdare.


I förekommande fall, en uppdragstagare som självständigt ansvarar för planering och projektering och/eller arbetets utförande för en byggherrens räkning och som byggherren har överlåtit sitt arbetsmiljöansvar till enligt 3 kap, 7 c § arbetsmiljölagen.


Detta innebär kompetenskrav enligt AFS 2023:3 2 kap, 15 § Byggherren ska tydliggöra vem, eller vilka, inom byggherrens egen organisation som ska se till att byggherrens arbetsmiljöuppgifter i byggprojektet utförs. Byggherren ska ha arbetsmiljökompetens som motsvarar byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.


Kompetenskrav på BAS P BAS U för prefab leverantörer


Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader (prefab) eller anläggningar ska, i tillämpliga delar, se till att bestämmelser i 8 kap. om grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker, 9 kap. om att planera och projektera för en god arbetsmiljö i byggskedet 3 och 6–9 §§, och 10 kap. om att planera och projektera för en god arbetsmiljö i bruksskedet 2–4 §§, uppfylls under planeringen och projekteringen.

Även om det inte direkt står att den som tillverkar skall ha en utbildning och kompetens så hänvisas till olika kap och paragrafer som indirekt ställer krav på dessa.


Så utifrån det kan det hävdas att även tillverkare av monteringsfärdiga byggnader behöver ha samma utbildning som BAS P/UGe din syn

 • Kommer tillbud och olyckor minska med nya regelverket?

 • Ja

 • Nej

 • Kanske


TIPS - Grund och fortsättningskurs som inkluderar AFS 2023:3


Vilka kompetenskrav finns uttryckta i AFS 2023:3?


Comments


bottom of page