Betongkurs Platsgjuten betong klass 2 - FAQ

På denna sida ger vi ge svar på frågeställningar vi tror är viktiga för dig inför anmälan/kurstart till betongutbildning platsgjuten betong klass 2.


Majoriteten av svaren är hämtade ur Betongföreningens rapport nummer 8 utgåva 5 samt Svensk standard SS 137006-2015


När krävs för betongklass 2 behörighet?

Som framgår från tabellen så krävs det vid gjutning med en större betonghållfasthet än C12/15 upp till C25/30 och vid lättballastbetong och för betong med krav på motstånd mot vatteninträngning. 


Finns det mer specifika utbildningsmål med kursen?

Ja det finns en definition vad som bör inbegripas för att kunna svara upp mot tillräcklig kunskap för att kunna leda och övervaka betongarbeten i klass 2. Denna definition är uppdelad i förväntad kunskap inom teknik och tekniska regelverk. Vår kurs svarar upp mot dessa. 


Teknisk kunskap

 • Gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling

 • Betongens sammansättning och verkningssätt

 • Ingående material och deras egenskaper

 • Utrustning

 • Arbetskontroll- och mätmetoder

 • Verkningssätt och egenskaper hos färdigt arbete eller färdig konstruktion

 • Slakarmerings materialegenskaper och funktionssätt i betong samt

 • Arbetsutförande

 • Utförandespecifikation (innehållande alla bygghandlingar inkl ritningar)

 • Formbyggnad


Kunskap om regelverk

 • Boverkets regelverk

 • Trafikverkets regelverk

 • AMA Anläggning, AMA Hus m fl

 • Tillämpliga svenska och europeiska standarder


Vad krävs för att få certifikatet klass 2?

Dessa tre saker måste vara uppfyllda för att du ska få ett certifikat.

Genomförd utbildning och deltagande i laborationer

Godkänd jobb praktik - ett års praktik innefattande arbete med betong 

Godkänd tentamen


Hur funkar tentamen?

Tentamen består av två prov, ett utan hjälpmedel och ett med. Du får en timme på dig att slutföra delen utan hjälpmedel och 4 timmar för den del där du får ha med dig hjälpmedel. Du ska ha 60% rätt på varje delprov för att bli godkänd. 

Vad betyder hjälpmedel?

Hjälpmedel betyder i det här fallet de böcker du nyttjat under kursen samt dina egna anteckningar.


Vad skiljer proven åt?

Provet med hjälpmedel är den del där du förväntas lösa saker med hjälp av kunskap och slagningar i tabeller och beräkningar. 


Får jag skriva om?

Ja. Missar du en del så kan du skriva om den. Skulle du köra på två delprovstentor så får du sedan skriva om båda delarna. 


Hur länge gäller certifikatet?

Certifikatet gäller i 10 år. 

Vad händer efter 10 år?

Det beror lite på vad du gjort under de 10 åren. Har du merparten av tiden jobbat aktivt med betong så förnyas ditt certifikat. Har du varit inaktiv 3 år i följd eller 5 år totalt så kommer du behöva skriva om provet.


Kan jag förlora mitt certifikat?


Ja det kan du, om du själv begär det eller misskött dig tex genom att göra avsteg från aktuella krav eller nyttjat certifikatet felaktigt.


Hur registreras mitt certifikat?

Blendify Learning registrerar ditt godkända resultat på ID06


Finns det en mer detaljerad beskrivning av vad kursen inkluderar?

Ja. Kursen följer den utbildningsplan som Betongföreningen rekommenderar. Nedan ser ni ett utdrag ur Betong rapport nr 8, utgåva 5 -  Vidareutbildning inom betongområdet. Samtliga avsnitt är inkluderade.


Tekniska regelverk

 • Översiktlighet om regelverkens giltighet, uppbyggnad och innehåll. 

 • PBL, EKS, BBR, Trafikverkets regelverk. 

 • Utförande standards samt svenska och europeiska standarder. Kort om tidigare regelverk

Bygghandlingar

 • Utförandespecifikationer

 • Vilka handlingar behöver en utövare ha tillgång till och förstå? Vad hittar man var? 

 • Tekniska beskrivningar, myndigheters krav. 

 • Armeringsritningar och kopplingar till armeringshandlingar. Bockningstyper och armeringsförteckning.

Betongens sammansättning

 • Cement, ballast, vatten, tillsatsmedel,tillsatsmaterial, begreppet vct

Färsk betong & dess hårdnande

 • Färsk betongs egenskaper

 • Arbetbarhet-konsistent

 • Betongen tillstyvnande och hårdnade

 • Beräkning av mognadsgrad,-grundlighet. 

 • Sprickor i betong (orsaker och åtgärder)

Betongtillverkning (Teoretiskt)

 • Fabriksbetong

 • Betongfabrikens uppbyggnad

 • Enkla blandningsrecept

 • Ballastprotokoll och siktkurva.

Vintergjutning

 • Hjälpmedel för planering av vintergjutning. 

 • Frysning av nygjuten betong.

Krav på hårdnad betong

 • Hållfasthet, slitstyrka, permeabilitet – täthet 

 • Beständighet, volymförändringar och tidsberoende deformationer

 • Brandhärdighet och nedbrytningsmekanismer

Självkompakterande betong

 • Material, arbetsutförande och mottagningskontroll

 • Fokus på Hur

Armering 

 • Produkttyper

 • Armeringsbeteckningar

 • Produktstandards

 • Märkning av armering

 • Standardiserade bockningsradier. 

 • Stålets materialegenskaper.

Utförande av armeringsarbete

 • Val av stångdiameter

 • Täckande betongskikt

 • Minsta avstånd mellan parallella armeringsenheter.

 • Buntning av av armering. 

 • Förtillverkningsgrader. 

 • Leverans av armering. 

 • Montering och distansanordningar. 

 • Arbetsutförande vid montering. 

 • Toleranser vid montering.  

 • Korrissionsskyddad armering. 

 • Beräkning av effektiv höjd.

Form

 • Allmänt om form,

 • formbyggnadsprinciper

 • Krav på formen

 • Formytematerial och formoljor

 • Dimensionering av formar

 • Toleranser

 • Formrivning

 • Formtyper

 • Arbetsmiljö


Formar och armering

Utförande vid betongarbeten

 • Gjutning och komprimering

 • Ytbehandling av färsk betong

 • Efterbehandling av nygjuten betong

 • Betongmassans stabilitet

 • Hantering av betong

 • Transport av fabrikbetong

 • Montageutrustning och transport på arbetsplats

 • Avsyning före gjutning

 • Arbetsmiljö

Betong för särskilda ändamål

 • Betongelement

 • Fiberbetong

 • Sprutbetong

 • Undervattensgjuten betong

 • Markbetong

 • Vakuumbehandling

 • Betonggolv

 • Spännarmerad betong.

Armerad betong funktionssätt

 • Hållfastlära

 • Armerad betongs funktionssätt

 • Betongpåkänningar

 • Armeringspåkänningar

 • Förankring

 • Skarvning

 • Bockningsradier.

Kontroll & mätning

 • Tillverkningskontroll

 • Produktcertifiering

 • Kontrollsystem på byggplats(samråd,grundkontroll, tilläggskontroll, tilläggskontroll, ansvar för dokumentation, kvalitetssäkring)

 • Exempel på kontrollplan. 

 • Mätning av gjutbarhet

 • Provning av frostbeständighet

 • Provning av hållfasthet (laboratorie, in-situ-metoder)

 • Provning av lufthalt. 

 • Mätning av relativ fuktighet. 

 • Övriga mätmetoder - täckskikt - kloridinträngning - karbonatisering.

Fukt i betong

 • Relativ fuktighet

 • Betongtorkningens principer

 • Fukt omfördelning efter påfört tätt skikt

 • Uttorkningstider

 • Åtgärder för att erhålla godtagbara lösningar

 • TorkaS

Betongelementmontage (informativ karaktär)

 • Skyddsaspekter

 • Gränsdragningar, dvs behörighet efter svårighetsgrad. 

 • Montagemetoder

 • Hanterings och montageinstriktioner.

Laboration II U - besök betongfabrik

 • Proportionering och tillverkning av betong

 • Flyt och tillsatsmedels påverkan på betongens egenskaper

 • Bestämning av av konsistens och lufthalt

 • Bestämning av hårdnande betongens densitet samt drag och tryckhållfasthet. Både "normal" betong och SKB. 

 • Få förståelse för hur en betongfabrik fungerar, svårigheter och möjligheter.


Ni är inte godkända av betongföreningen. Vad betyder det?

Det stämmer och inget vi behöver vara för att utfärda behörighet.


Ni är inte godkända av betongföreningen. Vad betyder det?

Det stämmer och inget vi behöver vara för att utfärda behörighet.


Blendify Learnings betongutbildningar följer till punkt och pricka det kunskapsinnehåll som beskrivs i Betong rapport 8 och vi registrerar behörigheten på ID06 på samma sätt som andra utbildningsgivare.


Blendify Learning deltar och är själva aktiva medlemmar i den tekniska kommitte, den sk TK 190 som i Sverige jobbar med standardutveckling inom betong för att vara med och utveckla kraven på kompetens i linje med den utveckling om sker på betongområdet.


Senaste inlägg

Visa alla