top of page

Regeringen analyserar certifieringskrav för hantering av köldmedier som inte är F-gaser - Nytt FPM

Kommissionen presenterade den 5 april 2022 sitt förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen). Den 10 maj 2022 publicerade regeringen en faktaprememoria (FPM)* i avsikt att informera riksdagen om förslaget och regeringens hållning. Ta del av hela fakta-prememorian som pdf längre ned. Här följer ett sammandrag.

Viktigaste förändringsförslag - F gas förordningen

 • Kommissionen föreslår är ett stramare kvotsystem för Fluorerade kolväten (HFC), dvs. en snabbare nedfasning av HFC i bulk som får släppas ut på marknaden av producenter och importörer, med sikte på en minskning med 95 procent till 2030–2032 och med 98 procent efter 2048 (jämfört med 2015) i stället för 79 procent till 2030 i nuvarande förordning.

 • I den nya förordningen föreslås att ytterligare förbud införs för produkter och utrustningar som använder eller fylls på med växthusgaspotenta F-gaser i de fall där alternativ finns.

 • För att säkerställa efterlevnaden av Kigalitilläggets bestämmelser föreslås nya nedfasningssteg efter 2030 som går snabbare än den minskning som krävs av Montrealprotokollet. Det föreslås även att vissa undantag för exempelvis inhalatorer för läkemedelsbruk, tas bort. En ny utfasningsplan för produktion föreslås.

Regeringens syn - uppdaterad f-gasförordning

 • Regeringen välkomnar kommissionens förslag till revidering av förordningen om fluorerade växthusgaser. Regeringen anser att det är lämpligt med skärpta krav gällande F-gaser för att nå EU:s och Sveriges klimatmål då fler och fler alternativ blir tillgängliga och åtgärder inom detta område är kostnadseffektiva.

 • Det är även viktigt för de internationella förhandlingarna att EU åstadkommer ett ambitiöst genomförande av Montrealprotokollet och Kigalitillägget. Regeringen har som prioritering att driva på en allt snabbare klimatomställning och dessa förslag kan bidra i det arbetet.

 • Regeringen är positiv till en snabbare nedfasning av HFC som är i linje med EU:s klimatmål till 2030 och 2050 och avser analysera i vilken utsträckning kraven kan skärpas ytterligare.

 • Regeringen anser att förbud för användning av och påfyllning av F-gaser bör införas så snart kostnadseffektiva alternativ finns tillgängliga för samtliga produkter och utrustningar.

 • Regeringen är positiv till förslag som syftar till förbättrad efterlevnad av förordningen och till ett effektivt genomförande inklusive för att förhindra illegal handel med F-gaser.

 • Regeringen analyserar behovet av att införa certifieringskrav för hantering av naturliga köldmedier som inte är F-gaser.

 • Regeringen anser att kopplingen mellan kraven på administrativa sanktioner i förslaget och de krav på straffrättsliga påföljder som finns i kommissionens förslag till miljöbrottsdirektiv måste klargöras. Regeringen har svårt att se att det bör införas administrativa sanktioner och vidsträckta befogenheter för administrativa myndigheter för de överträdelser som anges i förslaget när det samtidigt ska finnas straffrättsliga påföljder för samma överträdelser.

 • Regeringen avser att agera för att förslagets kostnader begränsas både för statens budget och EU:s budget i förhållande till de mål som ska uppnås.
*En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.f-gasforordningen-202122fpm87
.pdf
Ladda ner PDF • 108KB

Comments


bottom of page